PRAVILA ZASEBNOSTI
NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE

Uvod
Nepremičninska družba, skladno z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov ter Splošno uredbo o varstvo podatkov (GDPR), zagotavlja pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevanje morebitnih zlorab, predvsem z zagotavljanjem zaupnosti, dostopnosti in celovitosti osebnih podatkov, ki se kažejo tudi z zagotavljanjem uresničevanja pravic posameznikov.


II.    Upravljavec
Upravljavec osebnih podatkov je družba AKUSTIKA GROUP, družba za gospodarsko razvojno in organizacijsko upravljanje podjetij, d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, ki zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov:
-    na pogodbeni podlagi:
zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju (osebno ime, naslov prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka, EMŠO), ki zajema tudi reševanja morebitnih reklamacij iz naslova pogodbe o posredovanje, in sicer za čas trajanje te pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju oz. še toliko časa, kot je potrebno za zastaranje in uveljavljanje zahtevkov iz tega pogodbenega razmerja;
-    kadar to od nas zahteva zakon (na zakonski podlagi):
skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma lahko nepremičninska družba v skladu s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico in potne liste vpogleda in prepiše podatke iz osebnega dokumenta (osebno ime, naslov prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka, EMŠO, številka, vrsta in naziv izdajatelja osebnega dokumenta), tako dolgo kot to določa navedeni zakon.
Skladno z določili Zakona o DDV za namene izdaje računov (npr. Zakon o DDV) zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju (osebno ime, naslov prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka), skladno z zakonsko predpisanimi roki za uveljavljanje pravic;
-    na podlagi privolitve:
kadar ste podali izrecno soglasje za določen namen, do preklica.
Osebni podatki, ki jih upravljavec zbira na podlagi zgoraj navedenih namenov, pravnih podlag in za dovoljeno obdobje hrambe oz. do odstopa od pogodbe ali do preklica, bodo shranjeni v elektronski ali fizični evidenci osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka), ki so ustrezno tehnično zavarovane ter do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe upravljavca. Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.


III.    Obdelava s tretjimi osebami
Obdelava osebnih podatkov se vrši tudi s pogodbenimi obdelovalci (npr. partnerske družbe, ki opravljajo nepremičninsko posredovanje v imenu in za račun posrednika, zunanja IT podpora in zunanja računovodska služba) itd., s katerimi je upravljavec sklenil ustrezni pisni dogovor o obdelavi osebnih podatkov skladno z zakonitimi nameni, ki so opredeljeni v Pogojih varovanja osebnih podatkov. Upravljavec osebne podatke hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.


IV.    Pravice posameznikov
Pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi ima posameznik pravico do informiranosti, dostopa do osebnega podatka, popravka, izbrisa, omejitev obdelave, prenosljivosti, ugovora, neavtomatizirano sprejete odločitve, pritožbe nadzornemu organu, umika soglasja k obdelavi, zato lahko piše na e-naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo@akustikagroup.si.


V.    Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na naslovu: dpo@akustikagroup.si, kamor lahko poleg zahtevka za uveljavljanje pravic posameznikov le-ti zastavijo dodatna vprašanja, vezana na obdelavo osebnih podatkov.


VI.    Pravica do pritožbe
Če posameznik po kontaktu s pooblaščeno osebo še vedno meni, da so mu kršene pravice na podlagi predpisov o varstvu osebnih podatkov, ima pravico do pritožbe pri nacionalnemu nadzornemu organu, Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, na e-naslov: gp-ip@ip-rs.si.


VII.    Veljavnost in sprememba pravil
Pogoji varovanja osebnih podatkov so veljavni od 20.4.2021 in so dostopni na spletni strani www.akustikagroup.si, na sedežu družbe ter v vsakem prostoru, v katerem se posluje s strankami.  Lahko se spreminjajo skladno s spremembami predpisov in sledenjem najboljšim praksam.

Ljubljana, 10.5.2023                                  

AKUSTIKA GROUP d.o.o.

Tina Jereb, direktorica